_DSC0029 - FHDIso 3200 - F8 - 1/200 - 44 mm éqiv 66